Predchádzajúci ročník 2023 

Viete aká bola naša Prvá Slovenská autistická konferencia v roku 2023?

Image Description

Unikátny projekt

Unikátny formát autistickej konferencie vytvoril v Českej republike Nadační fond ATYP pod vedením Dagmar Edith Holej, ktorej ďakujem za možnosť tento formát realizovať aj u nás. Čo to znamená? Prednášať budú takmer výlučne ľudia na spektre autizmu a odborníci, ktorí majú rešpektujúci prístup k neurodiverzite. Nadačný fond ATYP je hlavným partnerom konferencie, ďalšími partnermi sú ADEPT Žilina, portál Bez návodu, oz HANS, Lovetist, a ďalší.


Viac tu: https://www.a-centrum.net/prva-slovenska-autisticka-konferencia/

Dvojdňová online konferencia sa uskutočnila 22. a 23. marca 2023 v čase od 9:00 do 17:30 hod

Program konferencie 

 Streda 22. marca 2023


 9:00 – 9:20 Úvodné príhovory

 9:20 – 10:20 Viera Hincová: Neurodiverzita, alebo každý mozog je jedinečný. Ako sa pozerať na autizmus bez zbytočnej stigmatizácie.

 Neurodiverzita ako strešný pojem má výrazný inkluzívny dopad, pretože reaguje na jedinečnosť každého človeka a jeho potreby bez ohľadu na diagnostické nálepky. Prístupy rešpektujúce neurodiverzitu v poradenstve, terapii a vzdelávaní sú kľúčové pre kvalitu života a uplatnenie ľudí na spektre. Autorka predstaví vlastné rozdelenie na štyri typy vnímania a reaktivity u ľudí s Aspergerovým syndrómom, ktoré vychádza z jej pozorovaní a praxe. Popíše výzvy ktorým čelia deti aj dospelí na spektre autizmu vrátane rodovej a vzťahovej rozmanitosti. Zameria sa tiež na dôležitosť citlivého jazyka a trauma informovaného prístupu v komunikácii s neurodivergentnými ľuďmi. 

10:30 -11:30 Barbora Hreusová: Diagnostika v dospelosti – akú sú špecifiká situácie ohľadne diagnostikovania dospelých ľudí s Aspergerovým syndrómom a autizmom.

 Diagnostika Aspergerovho syndrómu u dospelých osôb sa javí ako nesmierne dôležitá a potrebná metóda pri mnohých zdanlivo neriešiteľných symptomatologických prejavoch v dospelosti. Často pomôže objasniť pôvod nejasných ťažkostí človeka. Odhalenie pôvodu týchto ťažkosti je zdrojom množstva odpovedi, ktoré napomáhajú v nachádzaní uspokojivej kvality života. Na prednáške sa autorka dotkne zákutí hľadania odpovedí na pôvod ťažkostí v dospelosti u doteraz nediagnostikovaných ľudí s Aspergerovým syndrómom z hľadiska teórie aj praxe, na základe konkrétnych skúsenosti. 

11:40 – 12:40 Sabína Čechová:Skúsenosti s osvetovými aktivitami o Aspergerovom syndróme na strednej škole.


Osveta o Aspergerovom syndróme v školskom prostredí je dôležitá pre zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelaniu pre ľudí na autistickom spektre, rovnako pre pedagógov, ktorí sa v dnešnej dobe so žiakmi a študentmi na stretávajú čoraz častejšie. V praxi si pedagógovia často pod odbornými pojmami nevedia predstaviť, ako sa reálne prejavuje žiak či študent v škole. Rozmanitosť prejavov môže byť ešte viac mätúca vzhľadom na to, že autizmus sa u každého človeka prejavuje inak. Autorka sa rozhodla vo svojom osvetovom projekte pre spojenie živej knižnice s vlastnými skúsenosťami a teoretickými podkladmi.

13:10 – 14:10 Matúš Krupa: Ako získavať energiu pre zvládanie každodenných výziev?

Energetická banka ako tip pre mladých ľudí na spektre autizmu.
Koncept energetickej banky sa týka vplyvu tlaku na osobu z pohľadu štyroch kategórii, konkrétne emócii, tela, myšlienok a sociálneho prostredia. Vyvažovaním „príjmu a výdaja“ v rámci energetickej banky je možné predchádzať syndrómu vyhorenia a manažovať každodenné fungovanie s ohľadom na individualitu jednotlivca. 

14:10 -15:10 Valéria Danilová: Ako nevyhorieť a ako vyzerá autistické vyhorenie.


Prezentácia sa týka témy autistického vyhorenia, ktorá vznikla na základe osobnej skúsenosti a nepriamo aj viedla k diagnostikovaniu AS. Cieľom je ponúknuť osobný a odborný pohľad osobám s diagnostikovaným Aspergerovým syndrómom v rámci vysvetlenia a prevencie prejavov vyhorenia, ako aj zviditeľnenie tejto problematiky rodičom detí s PAS, keďže častokrát nemusia chápať prežívanie a regres svojich detí v súvislosti s autistickým vyhorením. Prezentácia sa dotýka sa aj témy nepoznania diagnózy alebo aj nedostatočnej schopnosti s ňou pracovať.

15:20 - 16:45 Moderovaná diskusia: Aspergerov syndróm a autizmus u žien.

Ako charakterizujú Aspergerov syndróm a autizmus u žien samotné ženy na spektre? Ako a kedy sa dostali k diagnostike a ako im to pomohlo v ich každodennom živote? Čo im pomáha a prečo sa väčšina z nich venuje osvete, advokácii a seba - obhajobe v tejto téme?

Účastníčky diskusie: Dagmar Edith Holá, Viera Hincová, Vladimíra Prokajová, Vlasta Piecková Beňová

Štvrtok 23. marca 2023

9:00 -10:00 Vladimíra Prokajová: Ako pristupujem k rodičovstvu.

Mama a dcéra na spektre. Ako sa matka dostáva k vlastnej diagnostike pri diagnostike dieťaťa a ako ju to môže posunúť v pomoci druhým? Považuje autorka príspevku výchovu za spôsob života alebo berie rodičovstvo trochu inak? So svojimi skúsenosťami pri sprevádzaní svojho dieťaťa na spektre špecifík spolužitia v rodine s výrazne neurodivergentnými črtami aj s prvkami humoru ako zdolávacieho mechanizmu sa podelí jedna z prvých aktivistiek v problematike Aspergerovho syndrómu na Slovensku.

10:10 – 11:10 Martin Kováč: Asperger v práci - keď veci musia dávať zmysel.


“Čo ak mi to nedáva zmysel?” - Ako dochádza k paralýze pri plnení pracovných úloh, ako to komplikuje pracovný proces a aký vplyv to môže mať na kariéru človeka s AS? Prvá časť príspevku je postavená na osobnom príbehu, ktorý je doplnený o polemiky, úvahy aj príklady z druhej strany - od zamestnávateľa a ponúka aj, hoc neisté, ale predsa riešenia.


 “Obklopený neschopnými, alebo ako pracovať v kolektíve” - Táto časť sa zameriava na to, kde môže Asperger narážať pri práci v kolektíve a prečo má pocit, že ľudia okolo neho nie sú úplne v poriadku. Sú hlúpi, nevzdelaní, či nekompetentní? Alebo je to všetko úplne inak? Doplnené aj o praktické príklady, ako môže aj uhundraný a kritický človek na spektre výrazne prispieť k výsledkom kolektívu.

11:10 – 12:10 Sven Hinca (Dánsko): Význam samodiagnostiky a sebaprijatia v dospelosti a adaptácie nielen pre pracovný život.


Prečo je deň neurodivergentného človeka taký únavný? Nemajú to tak všetci? Ako - a prečo- limitovať senzorické peklo, prečo je v poriadku jesť tretí deň po sebe rovnaké jedlo, a ako zdanlivé drobnosti môžu pokaziť deň. Prečo sa pomoc človeku s AS obvykle zameriava na to, ako splynúť s neurotypickou masou, ako byť nekonfliktný*á v práci, a prečo to je nedostačujúce. Samodiagnostika, sebaprijatie a rešpektovanie vlastných potrieb ako esenciálny nástroj na väčšiu pohodu v živote. 

12:40 – 13:40 Dagmar Edith Holá (ČR) : Cesta k sebaobhajobe.


„Od roku 2016 kráčam rôznymi projektami a aktivitami so sebeobhajcami na spektre k sebeobhajobe - skupinovej aj individuálnej“.

Aká bola cesta k ATYP magazínu aj projektom s mladými ľuďmi na spektre v Českej republike? Ktoré roly a životné úlohy prepája vo svojich aktivitách už aj na medzinárodnej úrovni?

13:50 – 14:50 Natália Bajánková a Martin Zambor: V terapii s neurodivergentným klientom, alebo aj vo vzťahu či v rodine.

Zamyslenie o tom, čím sa vzťah s neurodivergentným človekom líši od vzťahu s neurotypikom.

15:00 – 16:30 Trojlístok aktivít: vzdelávanie, príprava na zamestnanie a dobrovoľníctvo


Základná škola s rešpektom - Slávka Makovníková. Vplyv a význam terapeutického pôsobenia vo vzdelávaní smerom k rešpektujúcemu a slobodnejšiemu bytiu a samoriadenému učeniu sa.

Ako je možné využiť terapeutické nástroje na podporu sprevádzanie detí v procese vzdelávania? Fungujú rovnaké princípy pre deti na spektre ako pre bežné deti? Z čoho vyplýva skutočná motivácia v učení, a ako sa navzájom môžu podporovať rovesníci? Prečo je dôležitá introspekcia učiteľa, ako sa môže stať nástrojom, ktorý nielen vytvára partnerský vzťah medzi učiteľom a žiakmi, ale je základom pre atmosféru podporujúcu vzájomný rešpekt bez ohľadu na typ ťažkostí dieťaťa? 

Profesia Lab - Anna Podlesná predstaví projekt Profesia, zameraný na podporu zamestnávania ľudí so znevýhodnením špecificky s ohľadom na obdobie prechodu zo školského systému na trh práce.

Dobrovoľnícky program OZ HANS – Deti bez návodu – Lucia Moravanská. Od leta 2022 prebieha pilotný projekt dobrovoľníckeho programu, ktorý je určený jedno -rodičom s deťmi na spektre autizmu. S podporou Nadácie pre deti Slovenska z programu Hodina deťom vznikol profesionálne vypracovaný program, v ktorom 13 dobrovoľníkov venuje pravidelne svoj čas deťom na spektre autizmu. Zameriavajú sa priamo na špeciálne záujmy detí, na ktoré v bežnom živote niekedy zostáva len málo času. Praktická realizácia projektu priniesla aj zapojenie súrodencov detí na spektre, ktoré sú často prehliadané a nedostáva sa im potrebná podpora.